Japanese


Home
Calendar
Bio
Discography
Projects
Reviews
Store
Photos
Libra Records
Mailing List
My Space

Projects

Gato LibreNatsuki Tamura - trumpet
Kazuhiko Tsumura - guitar
Satoko Fujii - accordion
Norikatsu Koreyasu - bassNew Gato Libre
Natsuki Tamura - trumpet
Kazuhiko Tsumura - guitar
Satoko Fujii - accordion
Yasuko Kaneko - trombone

gTrumpeter Natsuki Tamura has a thorough command of brass technique and elsewhere has proved to be a true innovator in extended techniques, keeping the flame lit by the masters of avant-garde trumpet burning brightly. Gato Libre displays another facet of his musical personalityc The beauty and expressive depth of Tamurafs impressions is immediately captivating.h\Bill Barton, All About Jazz Seattle
gLyrical and dynamic are the operative words, as the lead trumpet lines on the title track make clear with their south-of-the-border coupling of tenderness and passionc this extraordinary set ranks at the top of Tamurafs distinguished discography.h \ Sam Prestianni, Jazziz


Gato Libre plays music that sounds almost familiar. Tamurafs original compositions sometimes sound like folk music from Eastern or South Europe \ but therefs always a little something that makes them different and elusive. And while they are beautiful tunes, they are often a bit melancholy. The acoustic quartet plays these pieces calmly but with great sensitivity and intensity.
Gato Libre has released four CDs: Strange Village (2005), Nomad (2006), Kuro (2008), and Shiro (2010).
 

First MeetingNatsuki Tamura – trumpet
Satoko Fujii - piano
Kelly Churko – guitar
Tatsuhisa Yamamoto – drums
gc wild and unrelenting noise, evolving from utter chaos towards an increasing intensity of such a level that it becomes strangely compellingc Weird, strange things happen here, but they are worth listening toc It is great stuff for people with very open ears. Keep listening!h\Stef Gijssels, Free Jazz


First Meeting is an acoustic noise improvisation band with a sense of adventure and a sense of humor. In many improvised music situations, playing a diatonic scale can get you some evil looks. First Meeting, however, is completely free in that respect. They place no limits on what they can do. The range of volume and expression is as broad as these four sonic explorers can make it.

First Meeting has released Cut The Rope.


Home
Calendar
Bio
Discography
Projects
Reviews
Store
Photos
Libra Records
Mailing List
My Space


Japanese